Werkgroepen KNNV Noordwest Veluwe

Klik op de titel van betreffende werkgroep voor meer informatie.

Werkgroep Vlinders

De Vlinderwerkgroep houdt zich bezig met het verzamelen van vlinder- en libellenwaarnemingen. Daarnaast staat het vergroten en delen van vlinder- en libellenkennis hoog in het vaandel. 

De werkgroep organiseert jaarlijks diverse excursies.  Niet alleen dichtbij huis, maar ook verder weg naar interessante vlindergebieden. Daarnaast is er tweemaal per jaar een nachtvlinderinventarisatie waarbij gebruik wordt gemaakt van het witte doek en van smeer.

De werkgroep werkt verder mee aan landelijke projecten, zoals deelname aan de Nationale Nachtvlinder Nacht en enkele vlinderwerkgroepleden lopen jaarlijks een monitoringroute.

Werkgroep Landschapsbeheer

Vanaf september tot april trekken de deelnemers om de drie weken op zaterdagmorgen erop uit om in de omgeving van Ermelo, Harderwijk en Putten het landschap een onderhoudsbeurt te geven.

Het landschapsonderhoud bestaat uit allerlei werkzaamheden:

 • Het uitdunnen van bospercelen, houtwallen e.d.
 • Het knotten van wilgen, elzen e.d.
 • het snoeien van hoogstamfruitbomen.
 • Het verwijderen van opslag op heidevelden.
 • Het schoonmaken van beken i.v.m. de Schouw
 • Het aanplanten van bomen en/of struiken op en rond boeren erven. (o.a. in het kader van de gemeentelijke landschapsbeleidsplannen.)

Werkgroep Padden

In de periode maart – april het plaatsen van de amfibieënafzetting langs de Jhr Dr Sandbergweg, het overzetten en tellen van de padden, kikkers en salamanders. De organisatie van medewerking van vrijwilligers. Ook worden contacten onderhouden met enkele bewoners van de Uddelermeerweg die zelfstandig afzettingen plaatsen.

Incidenteel het onderzoek naar het voorkomen van amfibieën in poelen en beken.

Werkgroep Planten

De plantenwerkgroep is een erg actieve werkgroep. Zeer regelmatig zijn er excursies

Ook heeft de groep voor gevorderden een determineer avond, die eens in de 2 weken bij één van de leden thuis wordt gehouden.

De excursies worden goed bezocht en vaak in erg mooie gebieden gegeven.

Werkgroep Vogels

De activiteiten van deze werkgroep betreffen excursies, lezingen en inventarisaties.

Excursies zijn in te delen in globaal twee types:

 • Omgeving Noord West Veluwe
  Watervogelexcursies (Randmeergebieden, Delta Schuitenbeek)
  Weidevogelexcursies (Polders van de Randmeergebieden)
  Vogelgeluidenexcursies (Bosgebieden en rietgebieden in de Flevopolders)
 • Verder gelegen vogelgebieden
  Oostvaardersplassengebied voor ganzen, roofvogels en watervogels.
  Noord Nederland (Lauwersmeergebied, Zuidwest Friesland, Wieringen en Waddengebied voor “zoutwater”vogels)
  Kust van midden Nederland (Pier van IJmuiden en omgeving voor zeevogels)
  Zuidwest Nederland (Schouwen-Duiveland, Tholen voor onder andere wad- en watervogels van zoute gebieden)

Inventarisaties:

 • In de jaren 2002 – 2009 zijn de broedvogels van de Delta Schuitenbeek geïnventariseerd i.s.m. Vogelbeschermingswacht Noord Veluwe en IVN Nijkerk
 • Nagaan van eerder uitgevoerde vogelinventarisaties van de zogenaamde Hierdense Poort

 • Hits: 1856